แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 และบทสรุปเศรษฐกิจไทยปี 2560 (ตอนที่ 1)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 และบทสรุปเศรษฐกิจไทยปี 2560 (ตอนที่ 1)

28 มี.ค. 2561

thailand smart center , เศรษฐกิจไทยปี 2561 , เศรษฐกิจไทยปี 2560สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจระดับชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะขยายตัวอยู่ที่ 3.6% – 4.6% เนื่องจากมีแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
2. การใช้จ่ายของภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะอัตราการลงทุนของภาครัฐที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน รวมทั้งโครงการการลงทุนของภาครัฐมีความคืบหน้า
3. การลงทุนของภาคเอกชนมีการฟื้นตัว 
4. การส่งออกและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวที่ดี
5. อัตราการจ้างงานมีแนวโน้มปรับตัวได้ดีขึ้น อันจะส่งผลดีต่อฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการของประชาชน
 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 
จากการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 พบว่าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว 3.9% ซึ่งถือว่าปรับตัวขึ้นได้ดีจากปี 2559 ที่ขยายตัวเพียง 3.3% หากเราพิจารณาในรายสาขาย่อยจะพบว่าส่วนใหญ่มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งในตอนที่ 1 นี้เราจะมาประมวลสถานการณ์การลงทุนรวมของประเทศไทย, สถานการณ์การบริโภคของภาคเอกชน, และการส่งออกสินค้า ในปี 2560 และ โปรดติดตามต่อตอนที่ 2 สำหรับ ประมวลสถานการณ์ผลผลิตด้านการเกษตร, อุตสาหกรรม, การโรงแรมและภัตตาคาร รวมถึงการขนส่งและการคมนาคม
 
1. การลงทุนรวม
ภาพรวมการลงทุนของประเทศในปี 2560 มีอัตราการขยายตัวที่ 0.9% โดยมีการขยายตัวเกือบทุกภาคส่วน เริ่มต้นจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 1.7% โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดเครื่องจักรที่มีการขยายตัวถึง 2.4% แต่การลงทุนในหมวดก่อสร้างได้ปรับลดลง 1.0% 
ทั้งนี้ในปี 2560 การลงทุนของภาครัฐกลับปรับตัวลดลงสวนทางกับภาคเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาอุทกภัยและการปรับตัวด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559
 
2. การบริโภคภาคเอกชน สถานการณ์การบริโภคภาคเอกชนในปี 2560 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 3.2%เนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการด้วยกัน ได้แก่ การปรับตัวที่ดีขึ้นของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ,มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ,ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น,และอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

  3. การส่งออกสินค้า สถานการณ์การส่งออกสินค้าในปี 2560 พบว่ามีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 235,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.4%และปริมาณเพิ่มขึ้น 5.9% 

 

ตัวอย่างสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวในปี 2560 เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก เครื่องจักรและอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น
 
โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยในปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ ดังนี้
 (1) การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ (supply) จากต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มประเทศอาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกไปประเทศออสเตรเลียกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส มูลค่าการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นถึง 3.9%
 (2) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาส่งออกสินค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เช่น ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 18.5% (สัดส่วนการส่งออก 3.5%) ราคาเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น 10.5% (สัดส่วน การส่งออก 3.1%) ราคาเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น 6.9% (สัดส่วนการส่งออก 3.7%) และราคาผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มขึ้น 1.1% (สัดส่วนการส่งออก 2.5%) 
 
โปรดติดตามต่อในตอนที่ 2 สำหรับประมวลสถานการณ์ผลผลิตด้านการเกษตร, อุตสาหกรรม, การโรงแรมและภัตตาคาร รวมถึงการขนส่งและการคมนาคม
ย้อนกลับ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง


กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ
อ่านต่อ
เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน การทำธุรกิจจึงต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง... พบ 5 เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ที่กำลังมาแรงในขณะนี้
อ่านต่อ
ถึงเวลา SMEs ปรับตัวนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้พัฒนาธุรกิจ นำพาประเทศไทยก้าวข้าม "กับดักประเทศรายได้ปานกลาง"
อ่านต่อ