ประวัติ
หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ประวัติ

"Thailand Smart Center (TSC)"

เป็นหน่วยงานหนึ่งของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพ และการบริการของผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาธุรกิจ 4 ประเภทหลักของประเทศ ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่าย, ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ, และธุรกิจการเกษตร

โครงการและกิจกรรม