Smart Young Entrepreneur

หน้าหลัก / กิจกรรม / Smart Young Entrepreneur

31 ส.ค. 2560

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , thailand smart center , หอการค้าไทย , เพิ่มพูนทักษะการบริหาร , ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ , smart young entrepreneur       โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ กลุ่มทายาทรวมถึงตัวแทนของเจ้าของกิจการ ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

       วัตถุประสงค์ของโครงการ

       1. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

       2. เพื่อนำเอาเทคนิควิธีการจากผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

       3. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการดำเนินธุรกิจในมิติต่างๆ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจรองรับการแข่งขันทั้งภายในและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

       4. เพื่อสร้างความตระหนักการนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ในการพัฒนาสินค้าและบริการนำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีได้อย่างถูกต้อง

       กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

       กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการได้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน นับจากวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พื้นที่ดำเนินโครงการ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 5 ภาค ภาคละ 80 ราย จำนวน 400 ราย 

       ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

       จากการดำเนินโครงการพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด เนื่องจากคณะทำงานมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด และได้มีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรมในการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประโยชน์สูงสุด  

       สิ่งที่ได้รับหลังจบโครงการ...

       เนื่องด้วยคณะทำงานไม่ต้องการให้โครงการมีลักษณะเป็นวิชาการหรือมีทฤษฎีที่มากเกินไป ดังนั้นรูปแบบของโครงการจึงเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือกระทำหรือ Active Learning โดยได้มีการเชิญนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ มีการสอนการเขียนแผนธุรกิจที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีการจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับเทคนิควิธีการจากนักวิชาการและผู้บริหารระดับสูงอันจะทำให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจในมิติต่างๆ และเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจก็จะทำให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถรองรับการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

       สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับกลับไปนอกเหนือจากความรู้และแนวคิดในการทำธุรกิจคือ ความเข้าใจและการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านธุรกิจระหว่างกัน รวมถึงการสานประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกื้อหนุนช่วยเหลือกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการแสวงหาโอกาสทางการตลาดร่วมกัน เป็นพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต  

ย้อนกลับ

ภาพประกอบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะที่ 3 (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) สมัครขอใช้งบสนับสนุนได้แล้ววันนี้
อ่านต่อ
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ Big Brother (Season 4)
อ่านต่อ
หอการค้าไทย จะพาท่านไปพบกับผู้ก่อตั้งชาบูอินดี้ พร้อมเจาะลึกเรื่องราวจาก SME ขนาดเล็ก 5 ปี ขยายสาขาได้มากกว่า 170 สาขา สร้างมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท ได้อย่างไร พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงงาน จ.สุพรรณบุรี (รับจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น)
อ่านต่อ